top of page

Nu har Datainspektionen bestämt vilka som ska granskas under 2019.

Sjukvården, skolan och rättsväsendet kommer att granskas. Men också kundklubbar, appar med platsdata och inpasseringssystem på vanliga arbetsplatser. Så se till att ni har koll på er behandling av personuppgifter.


Under 2019 planerar Datainspektionen att genomföra tillsyn av följande branscher och företeelser:


Hälso‐ och sjukvårdens skydd av patientdata

Hälso‐och sjukvårdens personuppgiftsbehandling avser stora mängder känsliga personuppgifter omfattande hela befolkningen. Fokus kommer att läggas på grundläggande strukturer såsom ansvar, transparens mot patienter och skydd för uppgifter från obehörig åtkomst och obefogad spridning, men också den rättsliga grunden för stora uppgiftssamlingar.


Skolans kameraövervakning

Barn är särskilt skyddsvärda och skolan behandling av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och innehåller såväl integritetskänsliga som känsliga personuppgifter. Fokus kommer att läggas på det rättsliga stödet för att behandla uppgifter, att det finns strukturer för att skydda uppgifterna från obehörig åtkomst och obefogad spridning, samt teknikanvändning som kamerabevakning och ansiktsigenkänning.


Rättsväsendets teknikanvändning

Rättsväsendes personuppgiftsbehandling avser integritetskänsliga uppgifter som berör många människor. Genom brottsdatalagen, kompletterande regelverk på olika områden och lagen om passageraruppgifter i brottsbekämpningen har rättsväsendet fått nya skyldigheter. Fokus för tillsynen kommer att ligga på hur de behöriga myndigheterna lever upp till sina nya skyldigheter, men även myndigheternas teknikanvändning.


Arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter

Arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter berör många som befinner sig i beroendeställning och behandlingen kan omfatta såväl integritetskänsliga som känsliga personuppgifter. Fokus kommer att främst vara arbetsgivares övervakning av anställda.Tillsynen kommer att omfatta frågor om såväl grundläggande principer, rättsliga grunder och information till de registrerade.


Mobila plattformars användning av platsdata

Mobila operativsystems insamling av användares platsdata är en personuppgiftsbehandling som berör många och avser omfattade uppgiftsmängder. Fokus kommer att läggas på grundläggande principer i dataskyddförordningen såsom laglighet, korrekthet och öppenhet genom att granska det rättsliga stödet för behandlingen och den information som har lämnats till användarna i samband med att personuppgifterna har samlats in.


Detaljhandelns kundklubbar

Detaljhandelns behandling av personuppgifter i kundklubbarberör många människor, uppgifterna kan vara integritetskänslig, det avser omfattande uppgiftsmängder och innefattar rättsfrågor där det finns behov av att klargörande. Bland annat ska den rättsliga grunden för behandlingen granskas, av särskilt intresse är den rättsliga grunden vid profilering.
4 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page