top of page

Får en kommun ta del av en privat vårdgivares patientjournaler?

Huvudregeln är att ingen annan än vårdgivaren själv kan ta del av en privat vårdgivares journaler. Det spelar här ingen roll om journalerna t.ex. lagras i kommunens upphandlade system eller om de förvaras hos en av utföraren anlitad it-leverantör . 


För privata vårdgivare inom hälso- och sjukvården samt privata verksamheter inom socialtjänst gäller regler om tystnadsplikt. Tystnadsplikten bildar en slags ”gräns” runt den privata vårdgivaren eller verksamheten. 


Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt (t.ex. uppgifter om en patients hälsotillstånd) får som utgångspunkt inte lämnas ut utanför den gränsen. Detta följer även indirekt av patientdatalagen och GDPR.


En kommun (eller annan utförare) kan dock under vissa förutsättningar ändå få ta del av en privat vårdgivares journaler. Detta får då endast ske enligt reglerna om s.k. sammanhållen journalföring.


Reglerna kring sammanhållen journalföring möjliggör för en vårdgivare (t.ex. kommunen) att få direktåtkomst till en annan vårdgivares (t.ex. en privat vårdgivares) journaler. 


För att en kommun ska få se en privat vårdgivares journalhandlingar genom sammanhållen journalföring krävs att kommunen:

  • Har en aktuell patientrelation med den patient som uppgifterna som kommunen vill se rör.

  • Att uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården.

  • Och att patienten samtycker till det.

En kommun kan även få se en patients uppgifter genom sammanhållen journalföring om:

  • Uppgifterna rör en patient som kommunen har eller har haft en patientrelation med

  • Uppgifterna behövs för att kommunen ska kunna utfärda ett intyg om vård,

  • Och patienten samtycker till det.

Under särskilda omständigheter kan en kommun få se en patients uppgifter (och att en specifik privat vårdgivare är den vårdgivare som spärrat dem) även om uppgifterna är spärrade. Det gäller t.ex. om det föreligger fara för patientens liv och de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för patientens vård. Detta fenomen kallas ”nödöppning”.


Att en kommun får direktåtkomst till en privat vårdgivares journaler innebär att kommunen kan ta del av innehåll i den privata vårdgivarens journaler som kommunen fått direktåtkomst till (i en elektronisk patientjournal). Kommunen kan dock inte göra några ändringar eller tillföra någon ny information i de journalhandlingar som kommunen kan se.


Sammanhållen journalföring innebär med andra ord inte att flera vårdgivare (t.ex. en privat vårdgivare och kommunen) ansvarar gemensamt för de uppgifter som syns i den samlade elektroniska patientjournalen.Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se)
78 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page