top of page

ALLMÄNNA VILLKOR för DPO-Support 2020.05.01

DEFINITIONER 

 

Avtal: Dessa villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom, tjänstebeskrivning, produktbeskrivning, beställning, orderbekräftelse mm. 
Kund: Fysisk eller juridisk person med vilken Avtal ingåtts. 
Human Factory: Human Factory Sweden AB, (org. nr. 556820-2393), Fendergatan 8, 120 71 Stockholm. www.humanfactory.se
Tjänst: Human Factory tillhandahåller en stödfunktion för personer verksamma som Dataskyddsombud (DPO) enligt Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 (GDPR).

1.TJÄNSTS INNEHÅLL

Human Factory tillhandahåller en stödfunktion för personer verksamma som Dataskyddsombud (DPO) enligt Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 (GDPR). 

1.1 I tjänsten ingår en omfattande databas kallad DP(O)raklet med frågor och svar på de vanligaste frågeställningarna.

1.2  DP(Oraklet) är en stödfunktion och inte avsedd att utgöra ensamt underlag för beslut i enskilda frågor.

1.3  Användaren ansvarar själv för att kontrollera innehållet i DP(Oraklet) och har vid användning fullt ansvar för alla eventuella avvikelser, otillräckligheter, tolkningar eller liknande.

1.4  I tjänsten ingår vidare en möjlighet att ställa frågor med koppling till Dataskyddsförordningen och uppdraget som DPO. Frågornas komplexitet får dock inte överstiga motsvarande totalt 2 timmars utredningsarbete (per månad).

1.5  I tjänsten ingår tillgång till färdiga dokument för integritetspolicy, biträdesavtal m.m. 

1.6  Databasen DP(O)raklet får inte mångfaldigas, kopieras, spridas eller användas för annat syfte än att få svar på konkreta frågor i den egna verksamheten.

1.7  Tjänsten är knuten till en (1) användare per företag och får inte överföras utan skriftligt tillstånd av Human Factory.

 

2.    KUNDS ÅTAGANDEN

2.1  Avtalet innebär inte någon överföring av äganderätt eller immateriella rättigheter.

3.    VILLKORSÄNDRING

3.1  Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare.

3.2  Human Factory äger rätt att ändra dessa villkor. Ändring skall aviseras senast en månad i förväg. Meddelande om villkorsändring till Kund, och övriga eventuella meddelanden enligt Avtalet, skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast tre dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kund senast till Human Factory skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänts via SMS, MMS, eller e-post-meddelande skall anses ha nått Kund omedelbart.

3.3  Rör villkorsändringen en väsentlig förändring av tjänsts innehåll äger Kund rätt att säga upp avtalet. Avtalet upphör då vid ändringens ikraftträdande.

 

4.    AVGIFTER OCH BETALNING

4.1 Kund ansvarar gentemot Human Factory för allt nyttjande av Tjänst och är således betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Kunden ska till Human Factory erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i avtalsvillkoren för respektive Tjänst samt vid var tid gällande prislista, såvida inte annat avtalats.

4.2  Kund skall inom skälig tid meddela Human Factory om fakturan anses felaktig. Har Kund inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Humaan Factory medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kund slutligen skall betala.

4.3  Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent har Human Factory rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtal.

 

5.    ANSVAR M.M.

5.1  Human Factory svarar för skador som uppkommit endast om det skett uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

5.2  Kund ansvarar för skador som uppkommit endast om det skett uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

5.3  Ersättning för skada enligt 5.1 och 5.2 uppgår maximalt till kontraktsvärdet per kalenderår.

 

6.   FORCE MAJEURE

6.1  Part skall vara befriad från fullgörelse av Avtalet om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat rådaöver eller förutse. Om Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet enligt ovan, har Part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

 

7.    AVTALETS UPPHÖRANDE 

7.1  Avtalet löper tillsvidare för en period om tolv (12) månader i taget. Avtalet ska skriftligen ägas upp senast en (1) månad innan nästa period påbörjas – i annat fall förlängs det med en period.

7.2  Vardera Parten har rätt att omedelbart säga upp Avtalet genom skriftligt meddelande om den andra Parten genom någon aktiv handling eller passivitet begår ett väsentligt avtalsbrott (eller flera avtalsbrott som gemensamt kan anses väsentliga), om avtalsbrottet (eller avtalsbrotten), om de kan avhjälpas, består oavhjälpta 15 dagar efter att den avtalsbrytande Parten har erhållit skriftligt meddelande med begäran om rättelse

 

Stockholm den 1 maj 2020
Human Factory Sweden AB

bottom of page