top of page

Om en patient begär att få sin journal raderad eller rättad, hur ska vi agera?

Patientdatalagen är exempel på nationell lagstiftning som övertrumfar Dataskyddsförordningen.

Enligt Patientdatalagen är det endast patienten eller någon som omnämns i en patientjournal som kan ansöka om att hela eller delar av den ska förstöras. En ansökan om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

För att en ansökan ska beviljas måste tre förutsättningar uppfyllas:

  • Godtagbara skäl ska anföras för ansökan.

  • Patientjournalen eller den del av den som ansökan avser ska uppenbarligen inte behövas för patientens vård.

  • Det ska från allmän synpunkt uppenbarligen inte finnas skäl att bevara journalen.


Hänvisa patienten till IVOs hemsida. Klicka på länken för att komma till ansökan om journalförstöring


OM RÄTTEN TILL RÄTTELSE

Oriktiga eller missvisande journaluppgifter ska i första hand rättas.

Om uppgifter i en patientjournal är felaktiga ska den registrerade vända sig till vårdgivaren med en begäran om rättelse. Om parterna inte kommer överens om rättelse kan den registrerade begära notering i journalen, om att denne anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i journalen. Vårdgivaren får inte neka patienten en sådan notering.Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se)
83 visningar0 kommentarer

Commentaires


bottom of page